missing image missing image missing image missing image
Реф.№ CREIK/Sf-186

ЕКСПЕРТ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Логистика / Постоянна работа / София

Основни задължения:

 • Подпомага и участва в процеса по изготвяне и поддържане на актуална техническа документация за сградния фонд (документи за собственост, скици, данъчни декларации и др. подобни).
 • Организира, ръководи и контролира реализирането на инвестиции и ремонти по сграден фонд на Дружеството
 • Изготвя количествено-стойностни сметки, бюджети и графици за извършване на СМР
 • Изготвя годишна Инвестиционна програма, включваща обекти за изпълнение на СМР
 • Управлява, координира и следи за изпълнението на договорите за изпълнение на СМР, доставки на материали.
 • Упражнява контрол на изразходените средства по сключени договори, възложени им за управление
 • Изготвя технически задания и спецификации, необходими за провеждане на процедура за  избор на изпълнители и доставчици съгласно Закон за обществените поръчки;
 • Координира връзките между участниците в строителството (проектанти, надзор, строител).
 • Следи за законовите регламенти и актуалната нормативна уредба, свързана с управлението  и експлоатацията на сградите;
 • Осигурява контрол и присъствие в обектите и помещенията  обслужвани от звеното, при извършване на СМР

 

Изисквания:

 • Средно/Висше строително или техническо образование
 • Опит на подобна позиция мин. 3 години;
 • Познаване на законовите и нормативни документи, касаещи предмета на дейност на звеното;
 • Комуникативност и отговорност;
 • Добри умения за работа в екип;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD;
 • Шофьорска книжка – кат.B (активен шофьор).

 

Място на работа: гр.София

 

Моля, изпращайте автобиография с посочен Реф. № CREIK/Sf-186 на електронен адрес: careers@cez.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г.

 

Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява. и за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предостави личните Ви данни на трети страни, само когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко  право по отношение на  Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

 

Всички свободни позиции