missing image missing image missing image missing image
Реф.№ CREIK/Pl-049

ЕКСПЕРТ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Електроенергетика / Постоянна работа / Плевен

Основни задължения:

 • Отговаря за дейностите по инвеститорски контрол за района на област Плевен;
 • Извършва инвеститорски контрол по време на изпълнението на обектите и съоръженията;
 • Следи и изготвя протоколи за възлагане изпълнението на дейности, свързани с инвестиционните и ремонтни програми на дружеството;
 • Възлага изготвянето на работни проекти на външни проектантски организации и доклад за съответствие на лицензирани фирми за строителен надзор;
 • Изготвя заявки за доставка на материали, СМР и услуги и контролира изпълнението им;
 • Проследява изписването и полагането на материали и останалите разходи по обектите от инвестиционната и ремонтна програми;
 • Изготвя справки за изпълняваните обекти;
 • Участва в приемателни комисии.

                                   

Изисквания:

 • Висше електротехническо образование;
 • Опит на подобна позиция мин. 2 години;
 • Познаване на нормативната база свързана с изграждането и узаконяването на ел. съоръжения – ЗУТ, ЗЕ, ЗБУТ и др.;
 • Много добри умения за планиране и организиране;
 • Добри умения за работа в екип;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office, SAP;
 • Шофьорска книжка.

Място на работа: гр. Плевен

 

Моля, изпращайте автобиография с посочен Реф. № CREIK/Pl-049 на електронен адрес: careers@cez.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Краен срок за подаване на документи: 17.05.2019 г.

 

Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява. и за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предостави личните Ви данни на трети страни, само когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко  право по отношение на  Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

 

Всички свободни позиции